شرايط و مدارك متقاضيان جهت دريافت تسهيلات فروش اعتباري

دريافت كنندگان تسهيلات :

كارمندان و بازنشستگان رسمي يا قراردادي دولت، نهادها، ارگان ها، سازمان هاي عمومي، شركت هاي دولتي و خصوصي معتبر و مشاغل آزاد.

مبلغ تسهيلات :

متقاضيان محترم مي توانند تا 75% ارزش كالاي مورد تقاضاي خود و حداكثر تا مبلغ 25/000/000 ريال از تسهيلات استفاده نمايند.
به طور مثال اگر ارزش كالاي مورد درخواست 10/000/000 ريال باشد، متقاضي مي تواند از 7/500/000 ريال تسهيلات و برابر مقررات شركت استفاده نمايد.

شرايط و مدارك متقاضي :

1- داشتن پرشين كارت معتبر هنگام درخواست
2- اصل و كپي دفترچه بيمه
3- اصل و كپي فيش تلفن محل سكونت
4- اصل گواهي اشتغال به كار ( در صورت شاغل بودن)
5- اصل و كپي فيش حقوقي به همراه تاييديه كارفرما (در صورت بازنشستگي فيش بازنشستگي به همراه كارت بازنشستگي)
6- اصل و كپي گواهي كسب براي مشاغل آزاد
7- گزارش شش 6 ماه حساب جاري ممهور به مهر بانك كه متقاضي از آن حساب چك ضمانت و يا اقساط واگذار مي نمايد.
8- ارايه سفته/چك تضمين به ارزش 150% مبلغ كل قرارداد توسط متقاضي و ظهر نويسي توسط ضامن

شرايط و مدارك ضامن :

1- يك قطعه عكس 4*3
2- اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي و دفترچه بيمه
3- اصل و كپي فيش تلفن محل سكونت
4- اصل گواهي اشتغال به كار ( در صورت شاغل بودن)
5- اصل و كپي فيش حقوقي به همراه تاييديه كارفرما (در صورت بازنشستگي فيش بازنشستگي به همراه كارت بازنشستگي)
6- اصل و كپي گواهي كسب براي مشاغل آزاد
7- گزارش سه 3 ماه حساب جاري ضامن

نكته بسيار مهم : در صورتي كه متقاضي از سازمان محل خدمت خود گواهي كسر از حقوق ارائه نمايد نياز به معرفي ضامن توسط ايشان نمي باشد.