راه حل سازماني ويژه كسب و كارهاي كوچك
 
نیاز اصلی کسب و کارهای کوچک را در حوزه نرم افزار می توان در سه بخش مالی، حقوق دستمزد و اداری دسته بندی کرد. فهرست نیازهای اصلی این گونه کسب و کارها را می توان به صورت ذیل برشمرد:
 
  1. نرم افزار حسابداری مالی : سیستم حسابداری مالی جهت ثبت اسناد مالی و رسیدگی به امور دفاتر و حسابها.
  2. نرم افزار خزانه داری : جهت انجام امور دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد(چک، اسناد تضمینی، حواله و ...) و مدیریت حسابهای نقد و بانک.
  3. نرم افزار بازرگانی : به منظور ثبت عملیات خرید و فروش کالا/خدمات و رسیدگی به حسابهای خریداران و کنترل سود و زیان امور بازرگانی.
  4. نرم افزار انبار و کالا : جهت فروشندگان کالا به منظور ثبت تراکنش های مرتبط با ورود و خروج کالا از انبار و کنترل موجودی.
  5. نرم افزار حقوق ودستمزد : جهت محاسبه حقوق و مزایای ماهانه پرسنل و اجرای دستورالعمل مرتبط با سازمانهای بیمه تامین اجتماعی و دارایی.
  6. نرم افزار دبیرخانه : جهت ثبت نامه های ارسالی و دریافتی و فرِایند پاسخ به نامه ها.
  7. نرم افزار اتوماسیون اداری : جهت تحقق کارتابل الکترونیک و انجام امور اداری به صورت الکترونیک.
  8. نرم افزار گزارش ساز : جهت تهیه گزارشهای متعارف و مدیریتی مورد نیاز سازمان.

این طرح بر مبنای حداقل نیازهای یک سیستم مدیریتی مکانیزه برای کسب و کارهای کوچک ارائه شده است و البته می تواند حسب نظر مدیریت مجموعه در بخشهای مختلف توسعه یافته و با بهره گیری موثر از این سیستم ها مدل مدرنتر مدیریتی را در سازمان محقق سازد.