شركت بزرگراه رايانه پرشين در حوزه سازمان هاي دولتي و با توجه به نيازهاي خاص اين گروه از سازمان ها به ويژه در بخش مالي و منابع انساني راه حل ويژه اي را پيشنهاد مي کند.

در بخش مالي نرم افزار حسابداري دولتي، بودجه و اعتبارات، دريافت پرداخت، امور قراردادها، تدارکات و دارايي ثابت قرار گرفته است. نرم افزار حسابداري دولتي از عمليات بخش هاي اعتبارات جاري و تملک دارايي پشتيباني مي نمايد و با توجه به ساختار کدينگ انعطاف پذيري که در اختيار کاربر قرار مي دهد امکان تغيير مدل حسابداري برنامه محور دولتي به حسابداري عملياتي را فراهم مي نمايد. در بخش دريافت پرداخت امکان مديريت وجوه نقد، منابع بانکي، تضامين و اوراق بهادار و کنترل تراکنش هاي مالي مرتبط در اختيار کاربر قرار گرفته است. در بخش امور پشتباني زير سيستم هاي امور قراردادها و مناقصات، خريد و تدارکات و اموال و دارايي هاي ثابت قرار گرفته است.

در گروه مديريت منابع انساني زير سيستم هاي جذب و استخدام، سازمان و تشکيلات، حضور و غياب، صدور احکام و کارگزيني، رفاه و بهداشت، ارزشيابي عملکرد، حقوق دستمزد، آرشيو پرسنلي و امور بازنشستگان قرار دارند. مجموعه نرم افزارهاي اين گروه به گونه اي طرح شده است که چرخه کامل مديريت پرسنل از جذب تا بازنشستگي را به طور کامل پوشش مي دهد. ساختار منعطف نرم افزارها امکان انجام سطح مطلوبي از سفارشي سازي را به کاربر مي دهد به ويژه پشتيباني کامل از نظام مديريت خدمات کشوري، نظام هماهنگ پرداخت، نظام کارکنان قراردادي و پشتيباني از قواعد خاص سازماني از ويژگي هاي برتر اين سيستم ها است.

در گروه اتوماسيون اداري سيستم هاي دبيرخانه، آرشيو مستندات(eDMS)، اتوماسيون اداري، سيستم مديريت کار(WMS)، و خبر و بولتن قرار دارند، اين گروه از محصولات ضمن پوشش کامل عمليات اداري سازمانهاي دولتي با استفاده از ابزارهاي فرم ساز و موتور گردش کار مي تواند مدل سازمان بدون کاغذ را محقق سازد.