سازمان الكترونيك چيست ؟

سيستم يکپارچه اي که بخش قابل توجهي از نيازهاي مالي اداري سازمان را در بخش هاي بودجه، اعتبارات، حسابداري، ذيحسابي، خزانه داري، کنترل رفت و آمد، کارگزيني و صدور احکام، پرداخت حقوق، تدارکات و انبار و کالا، دارايي هاي ثابت، ترابري و نقليه، آرشيو و ساماندهي کليه اسناد سازماني، دبيرخانه و اتوماسيون سازماني پوشش دهد.

سازمان الكترونيك فرصت منحصر به فردي در اختيار مديريت عالي سازمان قرار خواهد داد تا بتواند ضمن بهينه کردن عمليات مالي اداري به صورت سيستماتيک، کارايي سازمان را تا حد قابل توجهي نسبت به وضعيت فعلي بهبود بخشد. اين سيستم علاوه بر پشتيباني نسبتا جامع از عمليات مالي اداري قادر خواهد بود بسياري از فرآيندهاي عمده سازماني ( نظير سيکل درخواست و تدارک کالا، سيکل درخواست مرخصي، توزيع حکم کارگزيني، توزيع فيش حقوق ماهانه و ...) را نيز به صورت سيستماتيک پوشش دهد. فرآيندها و روالهاي گردش کار به حسب نيازهاي سازمان مي تواند سفارشي سازي شود. سازمان الکترونيک، راه حل موثر ما جهت اتوماسيون فراگير سازماني است.

اين راه حل مبتني بر استقرار کليه زيرسيستم ها در واحدهاي عملياتي سازمان و پشتيباني فراگير از ارتباطات بين واحدي بر اساس مديريت فرآيندهاي سازماني، موتور گردش کار، آرشيو متمرکز مستندات سازماني و استفاده از پايگاه اطلاعاتي واحد سازمان عمل مي نمايد.

محصولات نرم افزاري شركت بزرگراه رايانه پرشين متشکل از سه بخش اصلي مالی، منابع انسانی و اتوماسیون اداری مي باشد.

در گروه مالی سيستم هاي حسابداری مالی، خزانه داری، عملیات ارزی، دارایی ثابت، بازرگانی، انبار و کالا، پخش و توزیع و ساخت و تولید قرار دارند. که از این میان سیستم حسابداری مالي نقش اصلی را ایفا می کند، در واقع تمامی زیر سیستم های گروه مالی حین انجام عملیات سند مالی مربوط را به طور خودکار به سیستم حسابداری ارسال می کنند و این به مفهوم به روز بودن لحظه ای اسناد مالی منطبق بر آخرین تراکنش های انجام شده در سایر سیستم ها می باشد.

در گروه منابع انسانی زیر سیستم های سازمان و تشکیلات، کنترل تردد، صدور احکام و کارگزینی، رفاه و بهداشت، ارزشیابی عملکرد، حقوق دستمزد و آرشیو پرسنلی قرار دارند. كلیه زیر سیستمهای این گروه از بانک واحد منابع سازمانی شامل پرسنل، سازمان و ... استفاده می کنند و سیکل کامل تامین و مدیریت منابع انسانی را در اختیار کاربر قرار میدهند.

در گروه اتوماسیون اداری سیستم دبیرخانه، بايگاني و مديريت مستندات(eDMS)، اتوماسیون اداری، سیستم مدیریت کار(WMS)، سیستم مدیریت خریداران(CRM) و خبر و بولتن قرار دارند، این گروه از محصولات ضمن پوشش کامل عملیات اداری با استفاده از ابزارهای فرم ساز و موتور گردش کار می تواند مدل سازمان بدون کاغذ را محقق سازد.

باید توجه داشت که سازمان الكترونيك طیف وسیعی از شرکتهای متوسط تا بزرگ را پوشش می دهد و هر سازمان حسب اولویت کاری خود می تواند زیر مجموعه ای از سیستم های ارائه شده در هر گروه را انتخاب نماید.

مزاياي سازمان الکترونيک

1- عملياتي شدن كليه زير سيستم ها به طور فراگير در سطح سازمان
2- استفاده از پايگاه واحد اطلاعاتي جهت منابع سازماني
3- مديريت واحد امنيت اطلاعات و تنظيمات مديريت درقالب زيرسيستم مديريت سازمان
4- مديريت چرخه کامل فرآيندهاي سازماني بر اساس فرم الکترونيک، موتور گردش کار و سرويسهاي بين سيستمي
5- امكان تبادل اطلاعات سازماني بين سيستم ها
6- ساماندهي و مديريت متمرکز مستندات سازماني بر اساس نرم افزار مديريت الکترونيک مستندات