سيستم كارگزيني و صدور احكام، حضور و غياب، حقوق و دستمزد

در زير ويژگي هاي سيستم كارگزيني و صدور احكام، حضور و غياب، حقوق و دستمزد به صورت اجمالی معرفی می شود :

ويژگي هاي سيستم كارگزيني و صدور احكام، حضور و غياب، حقوق و دستمزد
 
 1. قابليت ارتباط با ساعت هاي حضور و غياب شرکت هایی از قبیل پالیز افزار، علم و صنعت، دنیای پردازش، پرورش داده ها، صایلا و ثبت خودکار کارکردها
 2. ثبت اطلاعات کامل شخصي و پرسنلي مربوط به کارمندان
 3. ثبت حکم و قوانين مربوط به شرکت يا سازمان
 4. ثبت قرارداد به صورت ساعتي، قراردادي، رسمي يا شيفتي
 5. مشخص کردن اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتري جهت پرسنل و قابليت ثبت به تفکيک هر ماه
 6. تعين فرمول اضافه کار، عيدي و سنوات به صورت پارامتري (قابل تغيير توسط کارفرما)
 7. تعيين افراد مشمول بيمه و مراکز کار
 8. تعريف مرکز بيمه و ماليات
 9. تعيين و ثبت ايام تعطيل
 10. تعيين ساعت کاري هر ماه
 11. تعيين الگوي شيفت کاري و اختصاص آن به اشخاص مختلف
 12. پرداخت و محاسبه وام و مساعده
 13. ثبت و کنترل مرخصي به صورت ساعتي و يا روزانه
 14. محاسبه کارکرد ساعتي و روزانه به صورت جمعي و يا فردي
 15. چاپ حقوق به صورت خودکار بر اساس آخرين حکم و قرارداد
 16. محاسبه مفاصا حساب سنوات، عيدي و مانده مرخصي
 17. اعمال بدهي معوقه
 18. محاسبه ماليات عيدي
 19. امکان صدور سند حسابداري فيش هاي حقوقي

گزارشات سيستم كارگزيني و صدور احكام، حضور و غياب، حقوق و دستمزد
 
 1. تهيه ليست و ديسکت بيمه
 2. تهيه ليست و ديسكت ماليات
 3. تهيه ليست و ديسکت بانک
 4. تهيه ليست حقوق و دستمزد ماهانه
 5. گزارشات مختلف از مرخصي، وام و ليست کلي مالياتي
 6. امکان صدور و چاپ خودکار فيش هاي حقوقي کليه پرسنل به صورت کامل
 7. محاسبه نمودار «نفر ساعت» کارکرد روزانه و ماهانه