سيستم امنيتي (دزدگير) ماهواره اي خودرو - راهنماي كاربران

كنترل اتومبيل
جهت كنترل اتومبيل بعد از ورود رمز و قرار گرفتن در منوي اصلي موارد زير را مي توانيد بررسي، تنظيم و يا كنترل نماييد.
  1. چك كردن وضعيت اتومبيل
  2. شنود
  3. صحبت با راننده
  4. كنترل اتومبيل
  • قفل شدن
  • باز شدن
  • فعال نمودن شوك سنسور
غير فعال شدن شوك سنسور
سيستم ضد سرقت با 1 تاييد و فرمان قطع موتور
غير فعال شدن سيستم ضد سرقت و برگشت به حالت اوليه
استارت خودرو
لغو استارت خودرو
5- تغيير رمز
6- ورود شماره هاي اضطرري

در حالت روشن بودن اتومبيل
بعد از گرفتن شماره تلفن و ورود به سيستم
1- كنترل اتومبيل
2- صحبت با راننده

بعد از گرفتن شماره مربوط به دستگاه چنانچه بخواهيد از وضعيت خودرو آگاه گرديد و شنود داخلي داشته باشيد كليد 2 را فشار و جهت خروج از سيستم كليد 0 را فشار دهيد.

جهت مكالمه با داخل اتومبيل كليد 3 را فشار دهيد و جهت خروج كليد 0 را فشار دهيد.

جهت كنترل اتومبيل كليد 4  فشرده و وارد منوي اين بخش ميشويد

جهت قفل نمودن درب ها كليد 1
باز نمودن قفل درب ها كليد 2
فعال نمودن شوك سنسور كليد 3
غير فعال نمودن شوك سنسور كليد 4
جهت فعال نمودن سيستم ايمبولايزر يا قطع موتور(با توجه به شرايط خاص) كليد 5 و سپس با كليد 1 تاييد نماييد و در اين حالت سيستم به مدت 10 ثانيه آژير و سپس فلاشرها شروع به روشن شدن مي نمايد. و بعد از شمارش معكوس اتومبيل خاموش مي شود و جهت نرمال شدن پس از شماره گيري و شروع عمليات مجدد بعد از كليد 4 در دستورات بعدي كليد 6 را فشار دهيد.
جهت فعال نمودن استارتر كليد 7 و جهت قطع عمليات استارت كليد 8 را فشار دهيد.
بعد از استارت خودرو به مدت 13 دقيقه روشن و پس از گرم شدن خودرو به صورت اتوماتيك خاموش مي شود.

توجه
چنانچه اتومبيل به وسيله تلفن قفل شده باشد ريموت كنترل از مدار خارج ميشود و توانايي قفل و باز كردن را نخواهد داشت و مي بايستي از طريق تلفن ابتدا سيستم را باز سپس از ريموت كنترل استفاده نمود.

جهت رمز گذاري
در حالت معمولي دستگاه فاقد رمز مي باشد.
جهت رمزگذاري دستگاه بعد از ورود به سيستم كليد 5 را فشار مي دهيد(جهت تعويض رمز) ابتدا رمز قبلي را وارد مي نمائيد و كليد # را فشار مي دهيد سپس تا 6 عدد رمز جديد را وارد نموده و سپس كليد # براي تاييد در صورت درست بودن كليد 1 را جهت ثبت فشار دهيد و در صورت اشتباه بودن جهت اعلام دوباره كليد 2 و جهت خروج كليد 0 را فشار مي دهيد.

ثبت شماره هاي اضطراري
جهت ثبت شماره هاي اضطراري پس از ورود به سيستم كليد 6 را فشار مي دهيد سپس كليد 1 را فشار داده و اولين شماره تلفن همراه مورد نظر را جهت ارسال  SMSو اعلام خطر وارد نموده و در انتها كليد # را جهت تاييد در صورت درست بودن كليد 1 را جهت ثبت فشار دهيد.
براي ثبت 3 شماره به همين ترتيب عمل نماييد و سپس در انتها با فشار كليد 0 از دستگاه خارج شويد.
شماره چهارم جهت كليد SOS يا اضطراري مي باشد و به ترتيب قبلي عمل مي شود.

رديابي و تعيين موقيعت خودرو
جهت دريافت موقعيت اتومبيل ابتدا شماره رمز سپس علامت * و بعد كلمه P را (به صورت بزرگ) در آخر علامت # را تايپ كرده و به شماره سيم كارت داخل دستگاهSMS  نماييد و در صورت غير فعال بود كلمه عبور فقط از دستور #P * استفاده نماييد.
جهت ارسال موقعيت از دستگاه به شما بطور دائم و در زمانهاي معين به طريق زير عمل نمائيد.
ابتدا رمز ورود سپس * بعد حرف T بزرگ عدد 1 و سپس #  را ارسال نماييد. اين دستور براي هر 4 دقيقه يك بار يك پيام موقعيت اعلام مي نمايد. فاصله زماني مي بايست مضربي از 4 باشد.
چنانچه شماره 1 تبديل به 2 گردد هر 8 دقيقه، شماره 3 هر 12 دقيقه و ... الي 9 كه هر 36 دقيقه يكبار مي باشد و چنانچه مايل به قطع ارسال موقعيت باشيد به جاي شماره هاي 1 تا 9 شماره 0 را جايگزين اعداد مي نماييد. xxxxxx*T1#

جهت مشاهده مكان اتومبيل در اينترنت به سايت شركت بزرگراه رايانه پرشين مراجعه نماييد و اطلاعات موقيعت دريافتي را به شكل زير وارد نماييد.
N35 45 5.10" ,E50 59 41.964"
البته اعدادي كه شما دريافت مي نماييد بسته به موقعيت اتومبيل شما متفاوت است.


كنترل اتومبيل از طريق SMS
1- قفل نمودن                              #xxxxxx*Arm
2- باز نمودن                            #xxxxxx*Disarm                                       
3- استارت خودرو           xxxxxx*Start#               
4- توقف خاموش نمودن خودرو         xxxxxx*Stop#

به خاموش نمودن خودرو و خطرات ناشي از آن حين رانندگي توجه داشته باشيد.

حروف اول هر كلمه پيام بايستي به صورت حروف بزرگ باشد در غير اينصورت دستور ارسالي انجام نمي گردد.

در صورت موفقيت عمل انجام شده پاسخ SUCCESSFULLY به همراه عمل انجام شده به شما برگردانده مي شود و در صورت عدم انجام عمل مورد درخواست پاسخFAILED   را دريافت خواهيد كرد.

براي مثال چنانچه عمل قفل اتومبيل با موفقيت انجام شود پاسخ ARM SUCCESSFULLY  براي شما ارسال خواهد بود.

جهت باز نمودن درب اتومبيل كليد باز ريموت را فشار مي دهيد تا درب باز شود توجه داشته باشيد چنانچه اتومبيل از طريق تلفن قفل شده باشد امكان استفاده از ريموت كنترل وجود نداري و بايستي حتما از طريق تلفن ابتدا دزدگير غير فعال گردد تا بتوان از ريموت كنترل استفاده نمود.

چنانچه در حين رانندگي راننده مورد تهديد مسلحانه قرارگيرد ميتوان از كليد SOS يا HELP جهت اطلاع شماره اي كه قبلا به دستگاه اعلام گرديده ديگران را مطلع ساخت و جهت چنين وضعيتي كافي است كليد روي ريموت يا كليد SOS را به مدت 2 ثانيه فشار دهيد در اين حالت چراغ ها و آژير شروع به روشن شدن مي نمايد براي غير فعال كردن اين حالت كليد # را فشار دهيد.

در هر حالتي كه به علت عدم آشنايي به سيستم فلاشرها و اژير شروع به فعاليت نمود با فشار يكي از دكمه هاي ريموت به حالت اوليه برميگردد.

در حالت معمولي چنانچه بعد از روشن نمودن اتومبيل شروع به حركت كنيد بعد از 15 ثانيه با فشار ترمز درب ها اتوماتيك قفل خواهند شد و با بستن سوئيچ و خاموش كردن خودرو درب ها از حالت قفل خارج مي شوند.

در صورت قطع برق سيستم پيغام قطع برق را به شما اعلام خواهد كرد.

استفاده از كاركيت تلفن همراه
جهت استفاده از شماره گير داخل اتومبيل به وسيله شماره گير ابتدا شماره مورد نظر را گرفته سپس كليد سبز را  فشار مي دهيد. دستگاه شماره درخواست شده را جهت شنيدن و تاييد اعلام مي نمايد. در صورت صحيح بودن شماره تلفن مورد نظر، مجددا كليد سبز را فشار مي دهيد و منتظر برقراري ارتباط شويد.
جهت قطع ارتباط كليد قرمز را فشار دهيد و جهت پاك كردن شماره تلفن آخر كليد C را بفشاريد.

جدول پيغام هاي ارسالي به سيستم

پيغام برگشتي از اتومبيل عمل انجام شده پيغام ارسالي
انجام نشد انجام شد
Failed Arm  Successfully قفل شدن Arm
Failed Disarm  successfully باز شدن Disarm
Start Faild Start  Successfully استارت Start
Failed Stop  successfully لغو استارت خودرو Stop


ليست شماره هاي داخل دستگاه را ارسال مي نمايد Phone list


پاك كردن شماره تلفن هاي داخل دستگاه Phone clear


پاك كردن شماره تلفن شماره 1 Phone 1  clear


پاك كردن شماره تلفن شماره 1 و 2 داخل دستگاه Phone  1  clear, 2 clear