شرايط و مدارك متقاضيان نصب سيستم امنيتي خودرو

  1. دارا بودن پرشين كارت معتبر در هنگام  درخواست
  2. تكميل فرم درخواست نصب سيستم
  3. كپي سند سبز نيروي انتظامي به منظور ثبت شماره VIN خودرو
  4. واريز هزينه دستگاه نصب و راه اندازي به مبلغ 8/990/000 ريال (هستصد و نود و نه هزار تومان) به يكي از حساب هاي شركت بزرگراه رايانه پرشين