روزنامه رسمي شركت بزرگراه رايانه پرشين

آگهي تاسيس شركت بزرگراه رايانه پرشين با مسئوليت محدود.

شرکت فوق درتاريخ 1386/03/07تحت شماره 296401 دراين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1386/03/07از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زيرجهت اطلاع عموم آگهي مي‎شود.

1- موضوع شرکت: انجام کليه فعاليتها در زمينه طراحي مشاوره و اجراي کليه پروژه‎هاي کامپيوتري برنامه نويسي و فن آوري اطلاعات (آي تي) و طراحي وب خدمات اينترنتي مجاز نصب و راه اندازي شبکه اتوماسيون اداري و صنعتي تعمير و نگهداري کليه سيستمهاي الکترونيکي و رايانه خريد و فروش و واردات و صادرات کليه اقلام مجاز مرتبط و کليه امور مربوط به نرم افزار و سخت افزار و شبکه و لوازم جانبي رايانه اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي اخذ وام و تسهيلات و اعتبارات بانکي شرکت در کليه نمايشگاهها و مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي داخلي و خارجي مشارکت و سرمايه گذاري و عقد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و هر نوع فعاليت مجاز مرتبط با موضوع.

2- مرکزاصلي شرکت:
1ـ1ـ استان تهران ـ شهرستان تهران تهرانپارس حکيميه بلوار لاله خ فروردين نبش ياسمن 6 پ 38 ط1

3- سرمايه شرکت:
مبلغ 120/000/000ريال.

4- مديران شرکت:
1ـ4ـ علي اصغر نظري فر به سمت رئيس هيئت مديره،
2ـ4ـ آرش حسن بابايي به سمت نائب رئيس هيئت مديره،
3ـ4ـ حامد نظري فر به سمت عضو هيئت مديره,
4ـ4ـ حامد نظري فر به سمت مديرعامل براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند.

5- دارندگان حق امضاء:
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد‎آور شرکت از قبيل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامي با امضاء مديرعامل و يکي از اعضا هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهي تغييرات شركت بزرگراه رايانه پرشين با مسئوليت محدود به شماره ثبت 296401 و شناسه ملي 10103347842

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شرکا مورخ 1388/10/13تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- ماده14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گرديد.

2- اعضاء هيئت‌مديره براي مدت نامحدود به قرارذيل انتخاب گرديدند:
آقاي مرتضي بهمنيار و آقاي علي‌اصغر نظري‌‌فر و آقاي حامد نظري‌فر و آقاي آرش حسن‌بابايي.

3- سمت اعضاء هيئت‌مديره به قرارذيل تعيين گرديدند:
آقاي مرتضي بهمنيار به سمت رئيس هيئت‌مديره و آقاي علي‌اصغر نظري‌فر به سمت نائب رئيس هيئت‌مديره و آقاي حامد نظري‌فر به سمت عضو هيئت‌مديره و آقاي آرش حسن‌بابايي به سمت عضو هيئت‌مديره و آقاي حامد نظري‌فر به سمت مديرعامل.

4- کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامي با دو امضا حامد نظري‌فر مديرعامل دارنده امضاي ثابت و مرتضي بهمنيار رئيس هيئت‌مديره و درغياب ايشان علي‌اصغر نظري‌فر نايب رئيس هيئت‌مديره همراه با مهرشرکت و اسناد و اوراق عادي با امضاي مديرعامل همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.

در تاريخ 1388/10/28ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.