منشور اخلاقي شركت بزرگراه رايانه پرشين

1- رعايت تقواي الهي و پرهيز از گناه در همه حالات.
2- رعايت شئونات و اخلاق اسلامي در محيط كار.
3- انجام وظايف در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي.
4- دقت،صحت و سرعت عمل در كار.
5- پاسخ گويي سريع و مناسب به همكاران و مشتريان.
6- رفتار احترام آميز و صميمانه با همكاران و مشتريان.
7- امانتداري، حفظ اسرار و اطلاعات شركت.
8- رعايت نظم و سلسله مراتب اداري و آراستگي فردي در محيط كار.
9- ارائه خدمات مطلوب و خرسندساز.
10- پذيرش انتقادها و پيشنهادها.