اهميت مشتري براي ما
 

ما فقط به رضايت مشتري مي انديشيم

مشتري مهمترين ارزياب و ناظر بر فعاليت هاي ماست

مشتري به ما وابسته نيست

حيات ما متكي بر رضايت مشتري است


مشتري يك هدف زودگذر نيست

او هدف نهايي همه اقدامات ماست


مشتري براي مابيگانه نيست

او جز سرنوشت ساز سازمان ماست


ما با خدمت به مشتري به او لطف نمي كنيم

بلكه او به ما شانس ادامه كار مي دهد


پس مشتري : محور، آغاز و انجام فعاليت هاي ماست