معرفي اعضاي هيئت مديره شركت بزرگراه رايانه پرشين


آقاي مرتضي بهمنيار
سمت : رئيس هيئت مديره
تحصيلات : كارشناس ارشد مالي
سوابق اجرايي : بيش از 25 سال سابقه در پست هاي مديريت ارشد دستگاههاي اجرايي كشور


آقاي علي اصغر نظري فر
سمت : نايب رئيس هيئت مديره
تحصيلات : كارشناس علوم نظامي
سوابق اجرايي : بيش از 25 سال سابقه در پست هاي مديريت ارشد دستگاههاي نظامي كشور
  

آقاي آرش حسن بابايي
سمت : عضو هيئت مديره و مدير واحد بازرگاني و توسعه بازار
تحصيلات : كارشناس مديريت بازرگاني
سوابق اجرايي : بيش از 5 سال سابقه در پست مديريت بازرگاني شركت تعاوني كاركنان سازمان صنايع هوافضا (صنام)
  

آقاي حامد نظري فر
سمت : مديرعامل و عضو هيئت مديره
تحصيلات : كارشناس امنيت شبكه و دانشجوي MBA گرايش مديريت تعالي سازمان دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
دارنده گواهينامه ISO 20000:2005 و ISO 27001:2005
سوابق اجرايي : بيش از 3 سال سابقه در پست مديريت فناوري اطلاعات شركت تعاوني كاركنان سازمان صنايع هوافضا (صنام)