تقديرنامه هاي دريافت شده شركت بزرگراه رايانه پرشين