فرم درخواست صدور صورتحساب رسمي

مشتري گرامي unknown ضمن از تشكر از سفارش آنلاين، در صورتي كه مايل به دريافت صورتحساب رسمي به همراه گواهي ماليات بر ارزش افزوده جهت ارائه به سازمان خود مي باشيد، خواهشمند است نسبت به تكميل فرم اقدام و پس از اطمينان از صحت اطلاعات وارد شده نسبت به ثبت و ارسال فرم اقدام نماييد. همكاران واحد بازرگاني و توسعه بازار پس از بررسي فرم هاي ارسال شده نسبت به صدور صورتحساب فروش كالا و خدمات رسمي و با مهر برجسته و هولوگرام اقدام مي نمايد.

توجه :
  • فرم ذيل مخصوص اشخاص حقوقي (شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي) مي باشد.
  • صدور صورتحساب رسمي از تاريخ تاييد و پرداخت سفارش حداكثر به مدت 10 (ده) روز امكانپذير مي باشد.
  • با توجه به نوع كالا و خدمات و درخواست شما مبني بر صدور صورتحساب رسمي و ارائه گواهي ماليات بر ارزش افزوده امكان اعمال ضريب 9 درصد بر روي صورتحساب الكترونيكي اوليه وجود دارد.